Shpallje për pozicion të lirë pune pranë Qendrës së Botimeve për Diasporën

By |August 5th, 2020|

Datë 05.08.2020

NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.16, date 18/04/2018 “Për diasporën”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave për krijimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën nr. 469, datë 26.07.2018 si dhe Ligjit nr. 7961, datë 12. 7. 1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Qendra e Botimeve për […]