Shpallje për pozicion të lirë pune pranë Qendrës së Botimeve për Diasporën

Shpallje për pozicion të lirë pune pranë Qendrës së Botimeve për Diasporën

Datë 05.08.2020

NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.16, date 18/04/2018 “Për diasporën”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave për krijimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën nr. 469, datë 26.07.2018 si dhe Ligjit nr. 7961, datë 12. 7. 1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Qendra e Botimeve për Diasporën shpall në faqen zyrtare të internetit dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” konkursin për pozicionin:

Specialist IT në Sektorin e Digjitimit, Komunikimit dhe Projekteve pranë QBD-së

Kategoria e pagës për këtë pozicion është IV-a.

Përshkrimi përgjithësues i punës për këtë pozicion:

  1. Monitoron dhe raporton mbi pasqyrimin e iniciativave, sipërmarrjeve të kryera nga QBD-ja në faqen e internetit;
  2. Përditëson dhe publikon informacione dhe lajme në kohë reale në faqet e internetit të institucionit;
  3. Menaxhon procesin e informimit përmes internetit në kohë, për të gjithë aktivitetet që organizon dhe shërbimet që ofron QBD-ja, nëpërmjet publikimit të lajmeve në faqen zyrtare;
  4. Aprovon ndryshime dhe përditësime të faqes zyrtare të QBD-së në funksion të rritjes dhe transparencës dhe mbarëvajtjes së misionit të institucionit në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
  5. Kryen çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga eprori direkt apo Drejtori i QBD-së në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe brenda objektivave të punës së tij.

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e konkurrimit publik:

Të jetë shtetas shqiptar;
Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
Të zotërojë gjuhën shqipe të shkruar dhe të folur;
Të jetë në kushte shëndetësore që e lejon të kryejë detyrën përkatëse;
Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtje penale me dashje;
Ndaj tij të mos jetë marrë masë disiplinore e largimit nga puna për shkak të një shkeljeje të rëndë disiplinore;
Të plotësojë kërkesat e posaçme për nivelin e arsimit, përvojës dhe të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin përkatës të punës.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme sa vijon:

a – Të zotërojë minimalisht diplomë të nivelit “Master Shkencor ” në Inxhinieri të Teknologjisë së Informacionit;
b – Të kenë të paktën 3 vite përvojë punë në profesion;
c – Të kenë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentet si më poshtë:

Jetëshkrimi CV;
Fotokopje të diplomës dhe të listës së notave të noterizuara;
Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
Çdo dokument tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive, rekomandime apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin e kandidatit.

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumenteve të bëhet brenda datës 14/08/2020, pranë Zyrës së Protokollit të QBD-së.

Në datën 24/08/2020, QBD-ja do të shpallë listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për të vijuar me testimin, të cilët do të njoftohen individualisht nëpërmjet telefonit ose postës elektronike, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë kur do të zhvillohet intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk plotësojnë kushtet për t’u futur në dhe kërkesat e posaçme do të njoftohen individualisht nga QBD-ja për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

Fusha e njohurive, aftësitë dhe cilësitë mbi të cilat do të zhvillohet

Kandidatët do të testohen në lidhje me:

– Njohuritë mbi Ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998, “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;
– Njohuri mbi Ligjin nr.16, datë 18/04/2018 “Për diasporën”;
– Njohuri mbi VKM nr. 469, date 26.07.2018 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën”;

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:

Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe certifikimin pozitiv.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

a – Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
b – Eksperiencën e tyre të mëparshme;
c – Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Data e daljes së rezultateve të konkurrimit dhe mënyra e konkurrimit

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Qendra e Botimeve për Diasporën (QBD) do të shpallë fituesin. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga QBD-ja, për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail).