Shpallje për pozicion të lirë pune pranë Qendrës së Botimeve për Diasporën

Shpallje për pozicion të lirë pune pranë Qendrës së Botimeve për Diasporën

Datë 24.08.2020

NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.16, date 18/04/2018 “Për diasporën”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave për krijimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën nr. 469, datë 26.07.2018 si dhe Ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, QBD do të shpallë në faqen zyrtare të internetit dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” konkursin për pozicionin:

 • Specialist Jurist në Sektorin e Financës dhe sherbimeve Mbështetëse pranë QBD-së

Kategoria e pagës për këtë pozicion është IV-a.

Përshkrimi përgjithësues i punës për këtë pozicion:

 1. Ofron këshillim ligjor, sipas kërkesës, për drejtorin dhe sektorët me qëllim aplikimin e drejtë të ligjit;
 2. Koncepton të gjitha aktet administrative dhe shkresa të ndryshme që nxirren nga QBD-ja në përputhje me ligjin;
 3. Harton të gjitha aktet administrative sipas procedurave ligjore që parashikohen në Kodin e Procedurave Administrative, Kodin e Punës dhe në legjislacionin në fuqi në lidhje me emërimin, masat disiplinore dhe largimin nga detyra të  punonjësve  dhe mban regjistrin e tyre, duke bërë përditësimin sipas rastit;
 4. Harton të gjitha kontratat që QBD-ja lidh me subjekte të ndryshme, qofshin këta persona fizikë apo juridike;
 5. Përfaqëson QBD-në në të gjitha nivelet e gjykatave për çështjet ku ajo është palë apo palë e interesuar me qëllim mbrojtjen e interesave  të institucionit;
 6. Bën interpretimin juridik të korrespondencës zyrtare që ka të bëjë me punën e QBD-së;
 7. Asiston, sipas kërkesës, në përgatitjen e të gjithë projektkontratave të kërkuara për krijimin e marrëdhënieve ligjore me palët e treta duke ofruar opinionin ligjor përkatës;
 8. Kontrollon, dhe kur është e nevojshme, harton të gjitha aktet ligjore (ankimime, rekurse, pretendime, prapësime, akt-ekspertime etj.) për sigurimin e një përfaqësimi sa më të denjë të QBD-së në të gjitha nivelet e gjykatës;
 9. Raporton periodikisht tek eprori përkatës në lidhje me shkresat që i adresohen drejtorisë, kthimin e përgjigjeve si dhe statistika të tjera të aktivitetit ditor;
 10. Nën drejtimin e drejtorit, siguron të dhënat e nevojshme nga strukturat përkatëse në institucion për përgatitjen e regjistrit të parashikimit dhe regjistrit të realizimit të procedurave të prokurimit publik;
 11. Përgjigjet tek drejtori për menaxhimin e çështjeve që lidhen me procedurat e prokurimit për t`u zhvilluar në institucion, duke bashkëpunuar edhe me sektorët e tjerë për realizimin e planit të vjetor të prokurimit;
 12. Është personi përgjegjës që merret me administrimin e dosjeve të punonjësve dhe të masave disiplinore të dhëna ndaj tyre;
 13. Zbaton kërkesat e Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006, i ndryshuar, VKM  Nr. 914, datë 29.12.2014 si dhe udhëzimet përkatëse deri në raportimin përfundimtar të ekzekutimit të kontratës;
 14. Përgatit shkresa përcjellëse, kthim përgjigje apo korrespondencë tjetër të nevojshme me institucione publike ose kompani private sipas detyrave të dhëna dhe afatit të përcaktuar nga përgjegjësi i sektorit/drejtori i QBD-së;
 15. Kryen çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga Drejtori i QBD-së në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe brenda objektivave të punës së tij.

 

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e konkurrimit publik:

Të jetë shtetas shqiptar;
Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
Të zotërojë gjuhën shqipe të shkruar dhe të folur;
Të jetë në kushte shëndetësore që e lejon të kryejë detyrën përkatëse;
Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundravajtje penale me dashje;
Ndaj tij të mos jetë marrë masë disiplinore e largimit nga puna për shkak të një shkeljeje të rëndë disiplinore;
Të plotësojë kërkesat e posaçme për nivelin e arsimit, përvojës dhe të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin përkatës të punës;

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme sa vijon:

a – Të zotërojë diplomë të nivelit “Master Shkencor” në Shkenca Juridike;
b – Të ketë të paktën 4 vite përvojë pune në profesion nga te cilat te paktën 3 në prokurime;
c – Të ketë ushtruar profesionin si avokat dhe të ketë punuar me Gjykatat;
ç – Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

 

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit:

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentet si më poshtë:

 • Jetëshkrimi CV;
 • Fotokopje të diplomës dhe të listës së notave të noterizuara;
 • Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 • Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
 • Çdo dokument tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive, rekomandime apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin e kandidatit.

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumenteve të bëhet brenda datës 08.09.2020, pranë Zyrës së Protokollit të QBD-së ose në adresën e emailit info@qbd.gov.al.

Në datën 09.09.2020, QBD do të shpallë në faqen zyrtare të internetit, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për të vijuar me testimin, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë kur do të zhvillohet intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk plotësojnë kushtet për t’u futur në konkurrim dhe kërkesat e posaçme do të njoftohen individualisht nga QBD për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

 

FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA

Kandidatët do të testohen në lidhje me:

– Njohuritë mbi Ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998, “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;
– Njohuri mbi Ligjin nr.16, datë 18.04.2018 “Për diasporën”;
– Njohuri mbi VKM nr. 469, datë 26.07.2018 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën”.

 

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:

Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe certifikimin pozitiv.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

a – Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
b – Eksperiencën e tyre të mëparshme;
c – Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

 

DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURRIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Qendra e Botimeve për Diasporën (QBD) do të shpallë fituesin në faqen zyrtare. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga QBD-ja, për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail).