FTESË PËR KONKURRIM PËR BASHKËPUNËTOR TË JASHTËM
PËR TRAJNUES PËR KUALIFIKIMIN PROFESIONAL TË MËSIMDHËNËSVE TË GJUHËS SHQIPE DHE KULTURËS SHQIPTARE NË DIASPORË

Në zbatim të Ligjit nr.16, datë 18.04.2018, “Për diasporën”; Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 469, datë 26.07.2018, “Për krijimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën”, i ndryshuar; Rregullores së brendshme për përzgjedhjen e bashkëpunëtorëve të jashtëm nr. 65 Prot., datë 06.02.2020; Vendimit nr 2, datë 31.01.2023, të Këshillit Koordinues të Botimeve për Diasporën “Për miratimin e organizimit të aktiviteteve vjetore për vitin 2023 të Qendrës së Botimeve për Diasporën”, Qendra e Botimeve për Diasporën (QBD) shpall ftesën për konkurrim për përzgjedhjen e bashkëpunëtorit të jashtëm, trajnuesit, i cili do të angazhohet për kualifikimin profesional të mësimdhësve të gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë.

Janë të ftuar të aplikojnë të gjithë personat që plotësojnë kërkesat e mëposhtme:

Kërkesa të përgjithshme:

1. Të jetë shtetas shqiptar;
2. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
3. Të ketë mbaruar arsimin e lartë;
4. Të ketë eksperiencë profesionale jo më pak se tre vjet;
5. Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup;
6. Të zotërojë programet bazë të kompjuterit;
7. Të mos ketë qenë i/e dënuar apo të mos jetë në ndjekje penale.

Kërkesa të veçanta:

1. Të ketë mbaruar arsimin e lartë me kohë të plotë në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë;
2. Të gëzojë gradë shkencore;
3. Të ketë përvojë në hartimin e materialeve mësimore ndihmëse për nxënësit që mësojnë gjuhën shqipe në Diasporë;
4. Të ketë eksperiencë pune në mësimdhënie në Diasporë dhe të kenë arritur rezultate të larta në punën e tyre mësimdhënëse;
5. Të jetë autor tekstesh;
6. Të ketë marrë pjesë në aktivitete të ndryshme për zhvillim profesional;

Dokumentet e nevojshme për kandidatin / kandidaten për trajnues, që të pranohen në konkurrim,
duhet të jenë si më poshtë:

1. Jetëshkrimi (CV);
2. Fotokopje e kartës së identitetit;
3. Fotokopje e diplomës së arsimit të lartë;

Afati i fundit për dorëzimin e dokumenteve për pjesëmarrje në konkurrim është data 24.03.2023,

ora 14:00.

Dokumentet duhen dorëzuar në adresën e emailit të QBD-së info@qbd.gov.al .
Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Qendra e Botimeve për Diasporën do t’i njoftojë kandidatët pjesëmarrës në konkurrim individualisht nëpërmjet adresës së emailit.

Faleminderit!