URDHËR  ”PËR DISA NDRYSHIME NË URDHRIN NR. 413, DATË 26.07.2019, ”PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR APLIKIMIN, PROCEDURAT, AFATET DHE DOKUMENTACIONI PËR T’U BËRË PJESË E REGJISTRIT SHTETËROR TË MËSUESVE TË GJUHËS SHQIPE E TË KULTUREËS SHQIPTARE NË DISAPORË”

 

 

URDHËR NR. 1, DATË 13.01.2021 PËR MIRATIMIN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT KOORDINUES TË ARSIMTARËVE TË DIASPORËS

 

 

URDHËR NR. 80, DATË 17.11.2020 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE STANDARDE TË PUNËS TË HARMONIZUARA, GJATË PERIUDHËS SË GJENDJES SË EPIDEMISË SË SHKAKTUAR NGA COVID-19 DHE PERIUDHËS SË GJENDJES SË KOHËZGJATJES SË VITIT SHKOLLOR 2020-2021

 

 

URDHËR Nr.38, datë 12.05.2020, PËR MIRATIMIN E RREGULLORES TIP “PËR MARRJEN E MASAVE ORGANIZATIVE PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË INSTITUCIONEVE TË ADMINISTRATËS SHTETËRORE GJATË GJENDJES SË EPIDEMISË SË SHKAKTUAR NGA COVID-19”

 

URDHËR Nr.76, datë 15.04.2019, PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË ORGANIKËS SË QENDRËS SË BOTIMEVE PËR DIASPORËN