Adresa: Rruga “Vilat Gjermane”, Vila nr. 6, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@qbd.gov.al