Njohja dhe përhapja e gjuhës dhe kulturës shqiptare në Diasporë përmes botimit të teksteve shkollore…

Organizimi i brendshëm i Qendrës së Botimeve për Diasporën…

Projekte të organizuara nga Qendra e Botimeve për Diasporën ose me ndihmën e saj…

Publikime të raporteve periodike për veprimtarinë e Qendrës së Botimeve për Diasporën…

Të rejat e fundit

Informohuni në lidhje me aktivitetet dhe projektet e Qendrës së Botimeve për Diasporën…

Qendra e Botimeve për Diasporën boton falas online “Mësojmë Shqip, Niveli 2 – Libri i mësuesit”

QBD, bazuar në Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Fakultetin e Historisë e të Filologjisë të Universitetit të Tiranës të miratuar me vendim të Këshillit Koordinues të Botimeve për Diasporën, Nr. 160 Prot., datë 16.04.2020 “Për miratimin e krijimit të Platformës online për mësimdhënien e gjuhës shqipe në Diasporë”, boton online falas “Mësojmë Shqip, Niveli A2 – Libri i mësuesit”……

Qendra e Botimeve për Diasporën boton falas online “Mësojmë Shqip, Niveli 1 – Libri i mësuesit”

Qendra e Botimeve për Diasporën, bazuar në Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Fakultetin Histori Filologji të Universitetit të Tiranës të miratuar me vendim të Këshillit Koordinues të Botimeve për Diasporën, Nr. 160 Prot., datë 16.04.2020 për “Miratimin e krijimit të Platformës online për mësimdhënien e gjuhës shqipe në Diasporë”, boton online materialet didaktike “Mësojmë Shqip”.

Qendra e Botimeve për Diasporën boton falas online “Mësojmë Shqip, Niveli A2”

QBD, bazuar në Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Fakultetin e Historisë e të Filologjisë të Universitetit të Tiranës të miratuar me vendim të Këshillit Koordinues të Botimeve për Diasporën, Nr. 160 Prot., datë 16.04.2020 “Për miratimin e krijimit të Platformës online për mësimdhënien e gjuhës shqipe në Diasporë”, boton online falas “Mësojmë Shqip, Niveli A2”

Qendra e Botimeve për Diasporën boton falas online “Mësojmë Shqip, Niveli A1”

QBD bazuar në Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Fakultetin e Historisë e të Filologjisë të Universitetit të Tiranës të miratuar me vendim të Këshillit Koordinues të Botimeve për Diasporën, Nr. 160 Prot.  

1596124105

Politika Shtetërore për Diasporën

1596124140

Revistë Informuese

1596124172

Raporti Vjetor

1611223809

Këshilli Koordinues i Arsimtarëve

Leter nga diaspora

Letra nga Diaspora

Letra nga diaspora.

Letters from the diaspora.

Letters from the diaspora.

Letra nga diaspora Nr.2.

Abetarja

Tekste Shkollore

Fjalor dygjuhesh per femije Shqip-anglisht

Programe Plotësuese

1601029323

Mësimdhënia në Diasporë

Keshilli koordinues Arsimtarve

Këshilli Koordinues i Arsimtarëve në Diasporës 

Agjensia

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar

digjital__-320x280

Digjitalizimi i Veprave Shqiptare

gazeta__-280x280

Gazeta “Diaspora Shqiptare”

rrjeti__-280x280

Rrjeti i Profesionistëve të Diasporës