NJOFTIM PËR BASHKËPUNËTOR TË JASHTËM

Kërkohet 1 (një) përkthyes letrar për përkthimin nga gjuha shqipe në gjuhën angleze
të vëllimit me poezi të zgjedhura nga krijimtaria e shkrimtarit Dritëro Agolli

Në zbatim të Ligjit nr.16/2018 “Për diasporën”; Ligjit nr. 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”; VKM-së nr. 469, datë 26.07.2018, “Për krijimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën”, i ndryshuar; Rregullores së brendshme për përzgjedhjen e bashkëpunëtorëve të jashtëm nr. 65 Prot., datë 06.02.2020; Urdhrit nr. 18, datë 31.03.2023, “Për shpalljen pozicioneve vakante për bashkëpunëtorë të jashtëm (përkthyes letrarë)”, me nr. 8/2 Prot, datë 31.03.2023, Qendra e Botimeve për Diasporën (QBD) shpall ftesën për konkurrim për përzgjedhjen e një bashkëpunëtori të jashtëm, përkthyes letrar për përkthimin nga gjuha shqipe në gjuhën angleze të vëllimit me poezi të zgjedhura nga krijimtaria e shkrimtarit Dritëro Agolli.

Janë të ftuar të aplikojnë të gjithë personat që plotësojnë kërkesat e mëposhtme:

Kërkesa të përgjithshme:

• Të ketë mbaruar arsimin e lartë;
• Të ketë eksperiencë profesionale jo më pak se 5 (pesë) vjet;
• Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup;
• Të zotërojë programet bazë të kompjuterit;
• Të mos ketë qenë i/e dënuar apo të mos jetë në ndjekje penale.

Kërkesa të veçanta:

• Të ketë mbaruar arsimin e lartë në ciklin / profilin përkatës dhe të jetë i pajisur me diplomë;
• Të jetë njohës shumë i mirë i gjuhës shqipe dhe i gjuhës angleze;
• Të ketë përvoja të mëparshme të ngjashme në fushën e përkthimeve letrare nga gjuha shqipe në gjuhën angleze (të dokumentuara);
• Të ketë veprimtari të spikatur në fushën e letrave.

Dokumentet e nevojshme për kandidatin / kandidaten për përkthyes letrar, që të pranohet në konkurrim, duhet të jenë si më poshtë:

1. Jetëshkrimi (CV);
2. Fotokopje e kartës së identitetit;
3. Fotokopje e diplomës së arsimit të lartë;
4. Çdo dokument tjetër që vërteton kontributin në fushën e përkthimeve letrare nga gjuha shqipe në gjuhën angleze.

Afati i fundit për dorëzimin e dokumenteve për pjesëmarrje në konkurrim është data 31.07.2023, ora 14:00.

Dokumentet duhen dorëzuar në adresën e emailit të QBD-së info@qbd.gov.al .

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Qendra e Botimeve për Diasporën do t’i njoftojë kandidatët pjesëmarrës në konkurrim individualisht nëpërmjet adresës së emailit.