Vendim Nr. 75 date 14.02.2024 per QBD

 

 

VENDIM Nr. 50, datë 31.01.2024 “PER MIGRACIONIN”

 

 

VENDIM Nr. 82, datë 09.02.2022 “PER PERCAKTIMIN E FUSHES SE PERGJEGJESISE SHTETERORE TE MINISTRISE SE ARSIMIT DHE SPORTIT”

 

 

VENDIM Nr. 448, datë 22.07.2021 “PËR MIRATIMIN E ÇMIMEVE DHE KATEGORIVE QË PËRFITOJNË FALAS TEKSTET E BOTUARA NGA QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPOREN, PËR VITIN SHKOLLOR 2021–2022”

 

 

VENDIM Nr. 449, datë 22.7.2021 “PËR MIRATIMIN E ÇMIMEVE TË SHITJES DHE TË KATEGORIVE, QË PËRFITOJNË FALAS TEKSTET E BOTUARA NGA QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPORËN, “TREGIME TË MOÇME SHQIPTARE’ DHE REVISTA LETRARE ‘LETRA NGA DIASPORA”

 

 

VENDIM Nr. 1033, datë 16.12.2020 “PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR.469, DATË 26.7.2018, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QENDRËS SË BOTIMEVE PËR DIASPORËN”

 

 

VENDIM Nr.765,  datë 23.9.2020 “Për funksionimin e Komisionit të Përbashkët të Shqipërisë dhe Kosovës për Miratimin e Teksteve të Përbashkëta për Diasporën”

 

 

VENDIM Nr.523, datë 1.7.2020, PËR MIRATIMIN E ÇMIMEVE DHE TË KATEGORIVE QË PËRFITOJNË FALAS TEKSTET E BOTUARA NGA QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPORËN, PËR VITIN SHKOLLOR 2020-2021

 

 

VENDIM Nr. 408, datë 20.5.2020, PËR MIRATIMIN E ÇMIMEVE TË SHITJES SË TEKSTEVE TË BOTUARA NGA QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPORËN, “KLASIKËT DYGJUHËSH” DHE “FJALOR DYGJUHËSH PËR FËMIJË” DHE TË KATEGORIVE QË PËRFITOJNË FALAS KOPJE TË TEKSTEVE

 

 

VENDIM Nr. 730, datë 6.11.2019, PËR CAKTIMIN E OFICERËVE KOORDINUES PËR ÇËSHTJET E DIASPORËS SHQIPTARE NË KONSULLATAT SHQIPTARE NË ITALI DHE GREQI

 

 

VENDIM Nr. 637, datë 26.10.2018, PËR DHËNIEN NË PËRDORIM, PA SHPËRBLIM, NGA DREJTORIA E SHËRBIMEVE QEVERITARE TE FONDI SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS DHE QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPORËN, TË VILAVE NR.5, NR. 6 DHE TË PALESTRËS TË BLLOKUT TË VILAVE GJERMANE, TIRANË

 

 

VENDIM Nr. 723, datë 11.11.2019, PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 492, DATË 10. 07. 2019 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E ÇMIMEVE DHE KATEGORIVE QË PËRFITOJNË FALAS TEKSTET E BOTUARA NGA QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPORËN PËR VITIN SHKOLLOR 2019 – 2020

 

 

VENDIM Nr.492, datë 10.07.2019, PËR MIRATIMIN E ÇMIMEVE DHE KATEGORIVE QË PËRFITOJNË FALAS TEKSTET E BOTUARA NGA QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPORËN PËR VITIN SHKOLLOR 2019 – 2020

 

 

VENDIM Nr.443, datë 26.06.2019, PËR ORGANIZIMIN E PROCESIT MËSIMOR DHE PËRZGJEDHJEN E ARSIMTARËVE NË DIASPORË

 

 

VENDIM Nr.104, datë 28.02.2019, PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR KRIJIMIN E REGJISTRIT SHTETËROR TË MËSUESVE TË GJUHËS SHQIPE E TË KULTURËS SHQIPTARE DHE DHËNIEN E CERTIFIKATËS PËR NXËNËSIT NË DIASPORË

 

 

VENDIM Nr.469, datë 26.07.2018, PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QENDRËS SË BOTIMEVE PËR DIASPORËN