Botohet libri “Politika Shtetërore për Diasporën 2020”. Ai është përmbledhje e dokumenteve dhe akteve në zbatim të Strategjisë Kombëtare të Diasporës.

Libri “Politika Shtetërore për Diasporën 2020” është botimi i tretë vjetor. Ai është publikimi pasardhës i librave “Politika Shtetërore për Diasporën 2018” dhe “Politika Shtetërore për Diasporën 2019″.

Libri “Politika Shtetërore për Diasporën 2020” është një tregues i ecurisë së zbatimit e politikës shtetërore të Republikës së Shqipërisë për diasporën shqiptare gjatë vitit 2020.

Ky libër boton për herë të parë dokumentin e Strategjisë Kombëtare të Diasporës dhe Planin e Veprimit 2021-2025 të miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.585, datë 22.07.2020. Ajo do të zëvendësojë Strategjinë Kombëtare të Diasporës 2018-2024 duke filluar nga 1 janari 2021.

Dokumentet e përfshira në Librin “Politika Shtetërore për Diasporën 2020” shërbejnë për informimin e publikut brenda dhe jashtë vendit për ecurinë e veprimtarisë së institucioneve shtetërore si edhe legjislacionin e ri për interesat e diasporën shqiptare.

Botimin mund ta lexoni në link-un e mëposhtëm:

https://online.pubhtml5.com/wwev/bhdz/#p=1