NJOFTIM PËR BASHKËPUNTORË TË JASHTËM PËR DY PËRKTHYES LETRARË

Qendra e Botimeve për Diasporën kërkon bashkëpunëtorë të jashtëm, përkthyes nga gjuha shqipe në gjuhën angleze, për ngritjen e redaksisë së revistës letrare “Letra nga Diaspora” .

Përkthyesit duhet të plotësojnë këto kërkesa:

  • Të jetë shtetas shqiptar.
  • Të ketë mbaruar arsimin e lartë.
  • Të jetë njohës shumë i mirë i gjuhës shqipe dhe gjuhës angleze .
  • Të ketë përvojë në përkthimin e veprave letrare nga gjuha shqipe në gjuhën angleze.
  • Të ketë veprimtari të spikatur në fushën e letrave.
  • Të mos ketë qenë i/e dënuar apo të mos jetë në ndjekje penale;

Kandidatët për gazetarë duhet të dorëzojnë CV-në dhe këto dokumente (fotokopje: e diplomës së shkollës së lartë, e librezës së punës, e dokumentit të identitetit) pranë Qendrës së Botimeve për Diasporën dhe në adresën e email-it info@qbd.gov.al, brenda datës 19.10.2020.2020, ora 14:00.

Faleminderit!