Në zbatim të Ligjit nr.16, datë 18.04.2018 “Për diasporën”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave “Për krijimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën”, nr. 469, datë 26.07.2018, i ndyshuar, si dhe Ligjit nr. 7961, datë 12. 07. 1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, QBD-ja shpall  konkursin për pozicionin vakant:

 

Specialist Digjitimi, në Sektorin e Digjitimit, Komunikimit dhe Projekteve

Kategoria e pagës për këtë pozicion është IV-a

 

Përshkrimi përgjithësues i punës për këtë pozicion:

 Ndjek krijimin, hartimin dhe përditësimin e faqes së librave elektonikë (e-book), si dhe plotësimin e të dhënave në kohë reale në faqet e Internetit të institucionit;

 1. Mbikëqyr hedhjen e lajmeve të përditshme në faqen zyrtare të QBD-së, dhe njofton rregullisht përgjegjësin apo Drejtorin;
 2. Përgatit librin në formatin e-book, kujdeset për faqosjen dhe paraqitjen grafike;
 3. Kujdeset për dërgimin e letrave elektronike në masë, përpunimin dhe vënien në dispozicion për publikun të librave digjitalë, librave të digjitizuar, si dhe materialeve të tjera digjitale që janë objekt i punës së QBD-së.
 4. Kryen çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga eprori direkt apo Drejtori i QBD-së në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe brenda objektivave të punës së tij.

 

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e konkurimit publik:

 • Të jetë shtetas shqiptar;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojë gjuhën shqipe të shkruar dhe të folur;
 • Të jetë në kushte shëndetësore që e lejon të kryejë detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundravajtje penale me dashje;
 • Ndaj tij të mos jetë marrë masë disiplinore e largimit nga puna për shkak të një shkeljeje të rëndë disiplinore;
 • Të plotësojë kërkesat e posaçme për nivelin e arsimit, përvojës dhe të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin përkatës të punës.

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme sa vijon:

 1. Të zotërojë diplomë të nivelit “ Master Shkencor ose Profesional” në Art Design . Edhe diploma e nivelit “Bachelor” të jetë  në të njëjtën fushë.
 2. Të kenë të paktën 2 vite përvojë pune në fushën përkatëse.

 

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentet si më poshtë:

 • Jetëshkrimi (CV);
 • Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë  të përcillet njehsimi nga Ministra e Arsimit dhe Sportit dhe listën e notave.
 • Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 • Fotokopje e librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperincën në punë);
 • Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive, rekomandime apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin e kandidatit.

 

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave të bëhet brenda datës 27.05.2022 në adresën e e-mailit info@qbd.gov.al:

Në datën 27.05.2022, QBD do të shpallë në faqen zyrtare të internetit listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për të vijuar me testimin, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë kur do të zhvillohet intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk plotësojnë kushtet për t’u futur në konkurim dhe kërkesat e posaçme do të njoftohen individualisht nga QBD për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

 

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:

Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe certifikimin pozitiv.

Totali i pikëve  për këtë vlerësim është 60 pikë.

 

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

 1. Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
 2. Eksperiencën e tyre të mëparshme;
 3. Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën;

Totali i pikëve  për këtë vlerësim është 40 pikë.

 

Data e daljes së rezultateve të konkurimit dhe mënyra e konkurimit

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Qendra e Botimeve për Diasporën do të shpallë fituesin në faqen zyrtare të webit. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga QBD-ja (nëpërmjet adresës së e-mail).